Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ

HEROKI s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 71, Bohdanovce nad Trnavou 919 09, IČO: 52 298 027, DIČ: 2120984162 bude spracovávať vaše osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbáme na súkromie vás, nášho návštevníka ("Dotknutá osoba") a na ochranu vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracovávame.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracovávanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracovávania by sme našim zákazníkom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracovávanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracovávať vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracovávať vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu). Ak neexistuje zákonný dôvod na spracovávanie osobných údajov bez vášho súhlasu, spracovávame vaše osobné údaje len na základe vami udeleného súhlasu.

Zverejňovanie údajov tretím osobám

Nami spracovávané vaše osobné údaje môžu byť spracovávané aj tretími stranami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám, našim zákazníkom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany vašich osobných údajov.

Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

 • Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
  Máte právo:
  a. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracovanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;b. ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;c. ak sa osobné údaje spracovávajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracovávanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
 • Právo na prístup k osobným údajom
  Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.
 • Právo na opravu osobných údajov
  Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracovávania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
  Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:
  a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  b. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracovávanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracovávanie;
  c. sa Vaše osobné údaje sa spracovávali nezákonne;
  d. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.
 • Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov
  Máte právo, aby sme obmedzili spracovávanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:
  a. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
  b. spracovávanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  c. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracovávania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:
  a. je spracovávanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
  b. ak sa spracovávanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracovávaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: info@heroki.eu alebo priamo na adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania.

Zmena pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť.

Autorské práva

Všetky informácie začlenené do tejto webovej stránky sú chránené autorským právom spoločnosti HEROKI s.r.o 2019. Všetky autorské práva sú majetkom spoločnosti HEROKI s.r.o., akákoľvek neoprávnená reprodukcia je zakázaná.

Ak si prajete byť zabudnutý, úpraviť údaje alebo prístup k svojím údajom napíšte nám na e-mail: info@heroki.eu